Науковий вісник УжНУ. Серія «Право» № 42

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бєлкін Л.М.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ» В НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ

Заєць А.С.
ПРАВОВА ОСВІТА ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Політанський В.С.
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ВІД ЗАРОДЖЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

Reminska Yu.Yu.
THE RULE OF LAW IN THE ECHR FRAMEWORK: THEORETICALLY-LEGAL OVERVIEW

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО;
МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Бєлов Д.М., Громовчук М.В.
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ

Богдан Ю.В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВА ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

Васильченко О.П.
ПРАВА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ: ЩО МАЄМО І ДО ЧОГО ПРАГНЕМО?

Задорожня Г.В., Задорожний Б.Ю.
НОРМОТВОРЧА КОМПЕТЕНЦІЯ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ

Ленгер Я.І.
КЛАСИФІКАЦІЯ КОЛІЗІЙ В МУНІЦИПАЛЬНОМУ ПРАВІ

Липа В.А.
ДО ПИТАНЬ ВИЗНАЧЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ПУБЛІЧНІЙ ВЛАДІ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІРИ

Мамедов О.Д.
ПОНЯТИЕ И СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖЕБНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В ОРГАНАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Маринів А.В.
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ

Фаловська І.М.
ДОКТРИНА ПРАВОВОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Коваленко М.Г., Чиркін А.С.
ДОСТУП ДО ВИБОРЧИХ ПРАВ: АНАЛІЗ ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ ПОЛЬЩІ 2011 Р.

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гнідан Р.М.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

Гриняк Т.В.
ОБМЕЖЕННЯ СУДОМ ОБСЯГУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКА ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Зеліско А.В.
УНІТАРНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО В ЯКОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Керученко О.С.
УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ (ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ) ПОСЛУГ

Кирдан Б.В.
ДО ПОНЯТТЯ ЗАХИСТУ ПРАВ АВТОРА В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Покачалова А.Г.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ УНІФІКАЦІЇ НОРМ ЩОДО МОРСЬКОЇ ЗАСТАВИ ТА ІПОТЕКИ СУДНА

Скрипник В.Л.
РЕЧІ З РОДОВИМИ ОЗНАКАМИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Чепис О.І., Лазорик Є.В.
КОЛІЗІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТУ КВАЛІФІКАЦІЙ

Яримович У.В.
ФОРМА ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ В ПРАВІ ЄС І В ПРАВІ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,
ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гарагонич О.В.
КОРПОРАТИВНА ПРИРОДА ПРАВОВІДНОСИН МІЖ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ І СУБ’ЄКТАМИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ФУНКЦІЇ ЙОГО ОРГАНІВ

Гречаник А.В.
ІСТОТНІ УМОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Липницька Є.О.
НАБУТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Подоляк С.А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО;
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бориченко К.В.
СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бородкін М.В.
ОЗНАКИ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Медвідь А.О.
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НЕДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Пунтус Д.А.
МАСОВЕ ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ

Соколова О.А.
ОПЛАТА ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК ВИД ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Григор’єва Х.А.
РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗАСАД ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ: АГРОПРОТЕКЦІЙНИЙ ВИМІР

Дудар М.І.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОГОДЖЕННЯ НАДАННЯ НАДР У КОРИСТУВАННЯ НА ПІДСТАВІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДОЗВОЛІВ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бабенко А.Ю.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРОЦЕДУРИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Биков І.О.
УКРАЇНА – ЄС: ОСОБЛИВОСТІ ДВОСТОРОННЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНИХ СТАНДАРТІВ

Жмудінський В.П.
ОСОБЛИВОСТІ СПЛАТИ УЗГОДЖЕНИХ СУМ ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПІСЛЯ ЇХ СУДОВОГО ОСКАРЖЕННЯ

Запотоцька О.В.
ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Кашка В.В.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

Кононець В.П.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕДУРИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ ПРИ АДМІНІСТРАТИВНОМУ ЗАТРИМАННІ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Кудрявцев О.В.
МІСЦЕ ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Лиськов М.О.
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛОТЕРЕЙНОЇ СФЕРИ ДО ХІХ СТ.

Мотрук Т.В.
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ У СПІВВІДНОШЕННІ ДО ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Пищида В.М.
ПРЕДМЕТ, ПІДСТАВИ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ ЩОДО НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПУБЛІЧНИМ МАЙНОМ

Пунда О.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Радзієвська О.Г.
ПРОБЛЕМИ НЕГАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ НА ДИТИНУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ

Соболь Є.Ю.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ, ВИЗНАЧЕНИХ В МЕЖАХ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ»

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Богатирьов А.І.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

Лисодєд О.В.
ПРО НОРМОТВОРЧІСТЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ В УКРАЇНІ

Tittlová Marcela.
TO SOME THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS USING INFORMATION AND TECHNICAL RESOURCES IN THE SLOVAK CRIMINAL PROCEEDINGS

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Білокінь Р.М.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Мацола А.А.
ПОБУДОВА СЛІДЧИХ ВЕРСІЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

Мирошниченко Т.М.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ ЗАСАДИ БЕЗПОСЕРЕДНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗАНЬ, РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

Найдьон Ю.О.
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Переверза О.Я.
ПОМИЛКИ ФІКСАЦІЇ ПОКАЗАНЬ НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗАНЬ

Слюсарчук Х.Р.
СТАНДАРТ ДОКАЗУВАННЯ «ОБГРУНТОВАНА ПІДОЗРА» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ;
ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В.
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА САМОСТІЙНІСТЬ АДВОКАТА: ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ

РОЗДІЛ 11 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Галас В.І., Попович Т.П.
ГЕГЕЛІВСЬКЕ РОЗУМІННЯ ПРАВА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ФІЛОСОФСЬКОЇ СИСТЕМИ

РЕЦЕНЗІЇ

Клименко Н.І.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА БАТЮКА ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА НА ТЕМУ «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ»

Стефанчук Р.О.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЗАБОРОВСЬКОГО В.В. «ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ»

Copyright © 2003-2019. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»