Науковий вісник УжНУ. Серія «Право» № 54

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Захарченко П.П., Мірошниченко М.М.
ПРАВОВИЙ ВИМІР СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Лазур Я.В., Карабін Т.О.
ЗДАТНІСТЬ ПРАЦЮВАТИ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ – ВАЖЛИВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЮРИСТА

Міхневич Л.В.
ФІНАНСОВЕ ПРАВО ТА НАУКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА В ЛІЦЕЯХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Осташова В.О., Шведенко П.Ю., Чаплигіна А.Р.
ДЕЯКІ ЮРИДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ НА ПОЛТАВЩИНІ

Слинько Д.В.
РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В АВСТРІЇ, ПРУССІЇ ТА ФРАНЦІЇ В ПЕРІОД НОВОГО ЧАСУ

Туряниця О.О.
ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО;
МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Петрецька Н.І.
ПРОБЛЕМАТИКА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ НЕДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ПЛАНУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ТА ПІШОХІДНОГО РУХІВ У МЕЖАХ МІСТА

Попович Т.П.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ (ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА УГОРЩИНИ)

Сердюк Н.А.
РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ)

Трачук П.А.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Швець Ю.Ю.
ЗАСАДНИЧІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д.
ПРОБЛЕМИ СВОЄЧАСНОГО ВИКОНАННЯ ОСТАТОЧНИХ СУДОВИХ ВЕРДИКТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Доценко О.О., Хорошенюк О.В.
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Земскова О.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ СТОРОНАМИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

Костова Н.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Кронда О.Ю.
ПРАВОВА ПРИРОДА НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ

Ніколаєнко І.Р.
ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА УЧАСТЮ ПАСАЖИРІВ ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В МІСЬКОМУ ТА ПРИМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Орзіх В.М.
ПОНЯТТЯ АНАЛОГІЇ ЗАКОНУ Й АНАЛОГІЇ ПРАВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Панченко І.С.
УСТАНОВЛЕННЯ НОТАРІУСОМ ДІЙСНИХ НАМІРІВ ОСІБ, ЯКІ ЗВЕРНУЛИСЯ ЗА ПОСВІДЧЕННЯМ ДОГОВОРУ ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Уткіна М.С., Невмержицька Ю.А.
ВИЗНАЧЕННЯ ПАТЕНТНОГО ТРОЛІНГУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Уткіна М.С., Харченко А.Л.
«НОУ-ХАУ» В СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Орленко Б.М.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО;
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Луценко О.Є.
ҐЕНДЕРНИЙ КОМПОНЕНТ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Шрамко О.В.
ПРАВО ПРАЦІВНИКІВ НА НАЛЕЖНІ, БЕЗПЕЧНІ ТА ЗДОРОВІ УМОВИ ПРАЦІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Лісова Т.В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ

Піддубна Д.С.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОРГАНІЧНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бахтіна Ю.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРАВОВОГО МОНІТОРИНГУ

Греца С.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ПРАВОВІДНОСИН З АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Джафарова М.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ І ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ЯК САМОСТІЙНОЇ ГАЛУЗІ ПРАВА

Когут В.М.
ПРО ПРАВОВУ ОСНОВУ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЇ НА СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

Погребняк М.М.
ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ В ГАЛУЗІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Сибіга О.М.
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЯВИЩЕ ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ

Чехович Т.В.
АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ГАРАНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Коваленко А.В.
ПОНЯТТЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО РОЗУМІННЯ В ПРАВІ (КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Колб І.О.
ПРО ДЕЯКІ ВІКТИМОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИБОРКАННЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ

Кутєпов М.Ю.
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ІЗ МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Легін А.В.
НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ: СТРУКТУРА, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Макодзьоб А.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ ТА СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

Шевченко С.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ТА ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ В КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДІЯНЬ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ахтирська Н.М.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО РОЗШУКУ У СВІТЛІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Galovcová Ingrid.
CUSTODY IN CZECH CRIMINAL PROCEEDINGS

Голоботовський В.І.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ВСТАНОВЛЕННЯ СИТУАЦІЙНИХ ОБСТАВИН ПОСТРІЛУ З НАРІЗНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В СУДОВІЙ БАЛІСТИЦІ

Смолянінова О.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Джабурія О.О.
ІНДИВІДУАЛЬНА АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Могила В.С.
СУДОВИЙ ДОЗВІЛ НА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЖИТЛІ ЧИ ІНШОМУ ВОЛОДІННІ ОСОБИ

Цвіркун Ю.І.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РОЗСУДУ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Дахно О.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДМЕЖУВАННЯ НЕМІЖНАРОДНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ВІД МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ ТА ІНШИХ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ (ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ)

Карвацька С.Б.
ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 1950 РОКУ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ

Михалчич В.М.
ОЗНАКИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Ляшук А.В.
ОБУМОВЛЕНІСТЬ МОВИ ПРАВА СОЦІОКУЛЬТУРНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Сторожук Д.А.
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРАВОВИЙ ПРОГРЕС: АНТРОПОЛОГІЧНІ ТА АКСІОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

Федоренко В.В.
МОРАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ ДО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ТРАКТУВАНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Й ПОКАРАННЯ

РЕЦЕНЗІЇ

Шакун В.І.
РЕЦЕНЗІЯ НА ПІДРУЧНИК АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА БОРОВИКА ТА ІРИНИ ЄВГЕНІЇВНИ МЕЗЕНЦЕВОЇ «ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ»

Copyright © 2003-2020. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»