Науковий вісник УжНУ. Серія «Право» № 59 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Антошкіна В.К.
НЕОБХІДНІСТЬ, СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА МЕТА ТЛУМАЧЕННЯ У ПРАВІ

Биля-Сабадаш І.О.
ЕКСПРЕСИВНІСТЬ У ТЕКСТАХ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Білошенко О.Ю., Чабаненко Ю.С.
СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ КОМПРОМІСУ В СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ

Гоцуляк Ю.В.
ОСНОВИ ПРАВОВОГО БУТТЯ У ВЧЕННІ ДЖОНА ЛОККА: СВОБОДА, ВЛАСНІСТЬ, ДОГОВІР

Громовий Я.С.
ПРАВОВА ЦІННІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ

Dotsenko R.A., Trykhlib K.O.
RADBRUCH FORMULA AND ITS APPLICATION IN GERMAN JUDICIAL PRACTICE

Єпур М.В.
СУВЕРЕНІТЕТ ДЕРЖАВИ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Житинский А.В., Трихлеб К.А.
ПРАВО НА СОПРОТИВЛЕНИЕ: ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Zabokrytskyy I.I.
HUMAN RIGHTS AS AN ELEMENT OF EUROPEAN UNION POLICYMAKING IN THE CONTEXT OF MODERN CONSTITUTIONALISM TRANSNATIONALIZATION

Кальян О.С., Мисак О.І.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО РОЗУМІННЯ

Когут М.Г., Зан М.І., Переш І.Є.
СОЦІАЛЬНА ДЕВІАЦІЯ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Моісеєва Т.М.
ПРАВОВЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ БОГАДІЛЕННОЇ ОПІКИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОВНОГО ЗІБРАННЯ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)

Переш І.Є., Бариська Я.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ

Попович Т.П.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УГОРЩИНІ В 1980-ТІ – 1990-ТІ РОКИ

Репік Д.В.
СТАТУС ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У ПРОГРАМАХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Тараненко М.М., Ярош І.С., Балінська В.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ РЕІНТЕГРАЦІЇ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Адашис Л.І., Левдик А.А., Левицька С.І.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Волошенюк Г.Б.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ ЯК МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ДЖЕРЕЛА ВИБОРЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Джафаров К.А.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ПО КОНСТИТУЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Лохматов О.А., Пришляк М.І.
ҐЕНЕЗА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ ІНАВГУРАЦІЇ НОВООБРАНОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Нікітенко О.І.
СУТНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ВІД ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ

Попадинець М.І.
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

Толстенко Ю.О., Міненко Ю.В.
ПРАВОВ’ЯЗНІВ НА ПОВАГУ ДО ПРИВАТНОГО ТА СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Черняк Є.В.
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Чечерський В.І.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ НА ВІДТВОРЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Чомахашвілі О.Ш.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, Mgr. Lenka Dufalová.
TRANSFORMATION OF THE SLOVAK CIVIL LAW AFTER 1989

Булеца С.Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ОДНОРІДНИХ ВИМОГУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Верницький Ю.С., Дяченко С.В.
ОСОБЛИВОСТІ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Гуйван П.Д.
ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВА ОСОБИ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Єпанчінцев О.С.
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПРОЩЕНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Коротун В.М.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «АПЕЛЯЦІЯ» В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦІЄЇ КАТЕГОРІЇ У ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КОДЕКСАХ УКРАЇНИ

Луцький А.І.
НЕДОБРОСОВІСНЕ НАБУТТЯ АКЦІОНЕРОМ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛІКТУ

Орзіх Ю.Г.
НОТАРІАЛЬНА ТА ЄМНИЦЯ І ПРОБЛЕМИ ЇЇ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

Саванець Л.М., Cтахира Г.М.
ЦИФРОВИЙ КОНТЕНТ ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Ходак С.М.
СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ТА СУ Б’ЄКТИВНИХ ПРАВ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Ковалишин О.Р.
ЗАПОЗИЧЕННЯ ПРАВИЛА «SAY ON PAY» В КОРПОРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Подобінська М.О., Починок К.Б.
РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Починок К.Б., Бессарабова В.М.
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИ ЯВЛЕНИМИ АБО ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

Шаталова Л.М.
ЗАГАЛЬНИЙ ТА СПРОЩЕНИЙ ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОГОВОРІВ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Скорик А.Д., Янішевська К.Д.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Copyright © 2003-2020. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»