Науковий вісник УжНУ. Серія «Право» № 59 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Кобецька Н.Р.
ДЕФІНІЦІЇ БАЗОВИХ КАТЕГОРІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА ПОЛЬЩІ)

Сокол М.В., Гнатюк С.В.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ЯК ОБ’ЄКТ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ананьєва Є.А.
МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Бернадін В.А.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО–ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

Біліченко В.В., Хитрук Р.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Гбур Л.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ СЕПАРАТИЗМУ В УКРАЇНІ

Гончарук В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Греца Я.В.
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Корнева Т.В.
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НОВОЇ МИТНИЦІ УКРАЇНИ

Кравчук М.Ю.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ БОРОТЬБИ З ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Курява В.В.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ ЗА БЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Поліщук Н.Р.
МІСЦЕ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВИ

Приходько А.А.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗА БЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ

Теслюк Я.О.
КОМПЕТЕНЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Химинець О.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬО–НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ

Шишов О.О., Шувалова Т.О.
ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНИХ ВІДНОСИН

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Антонюк Н.О.
ВИДІЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Базелюк В.В., Коваленко Є.С.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИННОГО ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНИ (СТ. 143 КК УКРАЇНИ)

Габлей Н.Г., Гаргат-Українчук О.М.
ДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ

Кікалішвілі М.В.
ПРОГРАМУВАННЯ СТРАТЕГІЇЙ ТАКТИКИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Пивоваров В.В.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Чернишов Г.М., Григорчак Д.В.
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ У ХХІ СТОЛІТТІ ЯК ЗАГРОЗА ЦИВІЛІЗАЦІЇ: КРИМІНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Шапошніков Ю.В.
ЩОДО ДЕЯКИХ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК НЕ ПОКОРИ (СТ. 402 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

Ющик О.І.
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШ УКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Войчишена М.В.
ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗА ФАКТАМИ ОБІГУ ПОРНОГРАФІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

Каланча І.Г.
ЕЛЕКТРОННИЙ СЕГМЕНТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНІ АЗЕРБАЙДЖАНУ

Коломієць А.М.
СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Латиш К.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРВАНДАЛІЗМУ

Марушев А.Д.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ПИТАННЯ ВИЛУЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО БАНКРУТСТВА

Савенко М.Є.
УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ ЯК ПРЕДМЕТ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ

Черниченко І.В.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Шишман Д.М.
РОЛЬ ПРОКУРОРА У ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (IN ABSENTIA) ТА СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Dr. Judit Zákány.
THE HUNGARIAN SYSTEM OF THE LEGAL RELATIONSHIPS WHICH DETERMINE THE CIVIL RESPONSIBILITY OF THE HEALTHCARE SERVICE PROVIDERS

Головач А.Й.
ГЛОБАЛЬНИЙ РІВЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Петренко Ю.В.
ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНИХ МІСІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Сіваш О.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИМІЩЕНЬ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ (ОКРЕМІ ПИТАННЯ)

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Meszaros Tomas.
PHILOSOPHICAL BACKGROUNDS OF THE RIGHTS IN REM

Калиновський Ю.Ю., Черниш В.В.
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ ВИМІРІ

Сировацький В.І.
ВПЛИВ ІДЕОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПРИМУСУ НА ПОЛІТИЧНУ НЕСТАБІЛЬНІСТЬ У ДЕРЖАВІ

Цимбалюк М.М.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ОБ’ЄКТУ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

РЕЦЕНЗІЇ

Савчин М.В.
РЕЦЕНЗІЯ НА ВИДАННЯ ЄЛИЗАВЕТИ ЛЬВОВОЇ «ГЛОБАЛЬНИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ДО ФОРМУВАННЯ»

Copyright © 2003-2020. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»