Науковий вісник УжНУ. Серія «Право» № 60

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Греченко В.А., Марцеляк О.В.
ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДІВ ПРОФЕСОРА О.В. РОМАНОВИЧА-СЛАВАТИНСЬКОГО (1832–1910) В АСПЕКТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО (КОНСТИТУЦІЙНОГО) ПРАВА Й СУЧАСНИХ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Криворучко В.О., Огороднійчук І.А.
ФОРМУВАННЯ ПРАВОРОЗУМІННЯ ТА ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Васильченко О.П.
ДО ПИТАННЯ ПРО УТРИМАННЯ ОСІБ ІЗ РОЗЛАДАМИ ПСИХІЧНОГО СТАНУ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Джафаров К.А.
ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ

Туряниця О.О.
«ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ» ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Чечерський В.І.
ПРАВО НА АБОРТ У КОНТЕКСТІ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ЗАХИСТ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ ДО НАРОДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д.
ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРИВАТНОСТІ ЛЮДИНИ

Коротка Н.О.
РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИДАЧУ ОБМЕЖУВАЛЬНОГО ПРИПИСУ

Коцюруба А.І.
ЗУСТРІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ВІДПОВІДАЧА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Микуляк П.П.
КЛАСИФІКАЦІЯ САМОКОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗА ЧАСОМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бугайова О.О.
НОРМАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МАЙНА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Галіахметов І.А., Науменко О.С.
КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ: ВІД ПРОБЛЕМ КВАЛІФІКАЦІЇ ДО МЕЖ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ковалишин О.Р.
ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОЕСР У КОРПОРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Боєва О.С.
СТАН СУДОВОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ (З 1922 Р. ДО 1936 Р.): СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Денисенко К.В.
МЕЖІ ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ: МІЖ ДЕКЛАРАТИВНІСТЮ ТА РЕАЛЬНІСТЮ

Жовнір Т.Л.
ДО ПИТАННЯ ГАРАНТІЙ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Пінчук Р.С., Письменна О.П.
ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО І ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВІЙСЬКА

Пожарова О.В., Пожаров Ю.В.
ПРАЦЯ ЖІНОК: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Суліменко Д.В.
КОНКУРС ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ОСІБ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Шеховцов В.В.
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФАУНІСТИЧНОГО ПРАВА ЯК ПІДГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Данілов С.О., Касьяненко Л.М.
ФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Дьордяй В.І.
АНТИКОРУПЦІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Кантор Н.Ю.
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МЕДІАТОРА

Колпаков В.К., Ковбас І.В., Крайній П.І.
ЄРОПЕЙСЬКІ ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Markova О. О.
THE STUDIES OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE (EUROPEAN APPROACH)

Марцинкевич С.А.
ОБМЕЖЕННЯ В ЗАСТОСУВАННІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ

Проць О.Є., Романків Р.В.
ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА

Стрельченко О.Г.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Товкун Л.В.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Гладка Н.М.
БОРОТЬБА З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Жмихов Є.С.
ПРАВОВІ ПРИЧИНИ НЕЗАКОННИХ ДІЯНЬ СУДДІВ

Колб О.Г., Гумін О.М.
ПРО ДЕЯКІ КРИМІНОЛОГІЧНО ЗНАЧУЩІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Topchiy V.V.
DEFINITION OF CATEGORIES IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY IN CRIMINAL LEGAL UNDERSTANDING

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вахрушев О.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СЛУЖБОВОЇ НЕДБАЛОСТІ

Григорова Є.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ПІДКУП ВИБОРЦЯ-УЧАСНИКА РЕФЕРЕНДУМУ

Курбатова І.С.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВИДАЧІ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЕКСТРАДИЦІЯ)

Куцкір Г.М.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ЕКСПЕРТА В СУДІ

Луців М.З.
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ УХИЛЕННЯ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ШЛЯХОМ САМОКАЛІЧЕННЯ АБО ІНШИМ СПОСОБОМ

Метелев О.П.
ЗБИРАННЯ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОКРЕМИЙ СПОСІБ ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Найдьон Я.П.
РОЗМЕЖУВАННЯ ЕРОТИКИ ТА ПОРНОГРАФІЇ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ

Топчій В.В.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У МЕДИЧНІЙ СФЕРІ

Циганюк Ю.В.
ДЖЕРЕЛА СИСТЕМИ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Черванчук В.В.
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ІНШОЇ ОСОБИ, ПРАВА ЧИ ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ЯКОЇ ОБМЕЖУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

РОЗДІЛ 10 МІЖНАРОДНЕПРАВО

Brocková K., Kucharčík R., Mráz S.
APPLICATION OF INTERNATIONAL LAW IN INTERNATIONAL RELATIONS

Гайнішова Е., Віцен В.
ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ У ЄС ІЗ РЕФЛЕКСІЄЮ ІННОВАЦІЙ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЗРОСТАННЯ

Коруц У.З.
ПОНЯТТЯ ПІДБУРЮВАННЯ ДО АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ ЯК СКЛАДНИКА ПРОПАГАНДИ В МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

РОЗДІЛ 11 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Гоцуляк Ю.В.
ОНТОЛОГІЧНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ В СОЦІОЛОГІЧНІЙ ДОКТРИНІ ПРАВА

РЕЦЕНЗІЇ

Надьон В.В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ М.В. МЕНДЖУЛ «ПРИНЦИПИ СІМЕЙНОГО ПРАВА (СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ)»

Панкевич О.З.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ АНДРІАННИ БАДИДИ «СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»)

Шкута О.О.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Н.З. РОГАТИНСЬКОЇ «ЗЛОЧИННІСТЬ У МИТНІЙ СФЕРІ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА»

Copyright © 2003-2020. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»