Порядок публікації

Завантажити інформаційне повідомлення

Скачать информационное сообщение

Зразок оформлення статті

 

У період введення на усій території України карантину, спрямованого на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, час роботи редакції залишився без змін

(Пн-Пт 9:00-18:00).

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до співробітництва з науковим фаховим журналом

«Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».

 Журнал включено до переліку наукових фахових

видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін

(Постанова Президії ВАК України № 205/5 від 08 червня 2005 р.; проведено перереєстрацію видання,

Постанова Президії ВАК України № 105/3 від 08 липня 2009 р.; проведено повторну переєстрацію видання,

Наказ МОН України № 793 від 04 липня 2014 р. (додаток № 8). 

17 березня 2020 року було опубліковано Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975», згідно з яким журнал «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» отримав відмову у включенні до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України й тому наразі журнал є тимчасово нефаховим починаючи з 13 березня 2020 року. Проте згідно офіційної позиції Міністерства освіти і науки України журнал має право на повторне подання документів після зміни складу редакційної колегії та публікації його у заявці на включення наукового видання до Переліку наукових фахових видань України. Засновником та редакційною колегією видання було прийняте рішення забезпечити повторний розгляд журналу на найближчій експертній раді Міністерства освіти і науки України з відповідних науковому профілю видання наук, однак у зв’язку з введеним на усій території України карантином, спрямованим на запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, точні дати проведення експертних рад наразі невідомі.
У зв’язку із цим редакційною колегією разом із керівництвом засновника видання було узгоджено позицію щодо того, щоб № 61 за 2020 рік журналу «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», на який був заздалегідь оголошений набір до 3 квітня 2020 року, було рекомендовано та підписано до друку до 10 березня 2020 року. Це дає юридичні підстави вважати, що статті авторів цього номера будуть опубліковані у фаховому виданні.

ГРАФІК ФОРМУВАННЯ, ВИХОДУ, РОЗСИЛКИ № 61 ЗА 2020 Р.:

До 3 квітня 2020 р.

– здійснюється прийом наукових статей до журналу «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» № 61 за 2020 р.

29 травня
2020 р.

– авторам журналу буде розіслана електронна версія журналу у форматі «pdf»

5 червня
2020 р.

– авторам журналу буде розіслана друкована версія журналу на поштові адреси, вказані у довідці про автора

 ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ:

Загальні вимоги:

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7­05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

– стаття обов’язково повинна містити УДК;

– стаття обов’язково повинна містити вказівку на номер юридичної наукової спеціальності, по якій вона написана (наприклад, 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень);

– у статті мають міститися анотації та ключові слова двома мовами: українською та англійською (незалежно від мови статті). Середній обсяг кожної анотації – не менш як 1800 друкованих знаків;

– обсяг статті – не більше 17 стор. через 1,5 інтервалу, шрифт 14­го кегля;

– посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];

– список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Увага! Статті студентів приймаються тільки у співавторстві з науковим керівником.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Редакційний збір становить 600 грн. за одну статтю обсягом до 10 стор., у разі перевищення обсягу 10 стор. додатково сплачується  50 грн. за кожну сторінку статті. Список опублікованих праць включається у обсяг статті. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Статті проходять внутрішнє анонімне рецензування та перевірку на наявність плагіату. Після рецензування автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Перерахунок редакційного збору можна зробити у відділенні будь-якого банку в України.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування Вашої статті необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу до
3 квітня 2020 року (включно) наступні матеріали:

1) заповнену за зразком довідку про автора;

2) статтю;

3) відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору (реквізити надсилаються на електронну адресу після проходження рецензування).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора із вказівкою для довідки про автора – Довідка, для статті – Стаття.

Наприклад: Дорошенко_Стаття, Дорошенко_Довідка, Дорошенко_збір.

Електронна адреса:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові автора

                                                                                  

Відомості про наукового керівника (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)

(заповнюється у разі відсутності наукового ступеня)

 

Місце роботи (навчання)

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса (за зразком: вул. Чудова, б. 27, кв. 89, м. Київ, 01177)

 

 

 

Copyright © 2003-2020. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»